Zasady BNI

Kodeks Etyki BNI

 1. Zobowiązuję się dostarczać wysokiej jakości usługi w cenach, które przedstawiłem.
 2. Zobowiązuję się być wiarygodny w stosunku do Członków i osób, do których zostałem zarekomendowany.
 3. Zobowiązuję się przyjąć życzliwą i budzącą zaufanie postawę w stosunku do Członków i osób, do których zostałem zarekomendowany.
 4. Zobowiązuję się brać odpowiedzialność za rekomendacje, które otrzymałem.
 5. Zobowiązuję się utrzymywać pozytywną i wspierającą postawę.
 6. Zobowiązuję się stosować standardy etyczne mojej branży.
  1. Jeżeli formalny kodeks postępowania dla branży reprezentowanej przez Członka Grupy jest bardziej rygorystyczny niż powyższe zasady, Członek reprezentujący tę branżę jest zobowiązany przestrzegać bardziej rygorystycznych zasad.

Zasady BNI

 1. Tylko jedna osoba z danej branży może dołączyć do Grupy BNI. Komitet Członkowski każdej Grupy podejmuje ostateczną decyzję związaną z konfliktem branży.
 2. Członkowie reprezentują swój główny biznes, a nie pracę dorywczą.
 3. Cotygodniowe spotkania trwają 90 minut. Członkowie zobowiązani są przyjeżdżać na czas i zostawać do końca spotkania.
 4. Dany Członek nie może być w drugiej Grupie BNI® ani w żadnej innej Grupie, która dopuszcza tylko jedną osobę z danej branży i której głównym celem jest przekazywanie rekomendacji, ponieważ zmniejsza to w istotny sposób zaangażowanie wobec Członków Grupy. Komitet Członkowski powinien mocno przestrzegać tej zasady.
 5. Obecność  jest kluczowa dla Grupy. Jeżeli Członek nie może być  obecny, może przysłać na spotkanie zastępcę (nie może to być Członek tej samej Grupy). Nie będzie to wtedy uznane za nieobecność . Członek może mieć  trzy nieobecności w ciągu sześciu miesięcy. Większa liczba nieobecności  powoduje  usunięcie  z Grupy i  otwarcie wakatu Członka przez  Komitet Członkowski.”
 6. Członkowie zobowiązują się do przekazywania wartościowych rekomendacji oraz zapraszania Gości do swojej Grupy BNI. Każda Grupa może ustalić minimalną ilość rekomendacji/Gości, które będą konieczne do utrzymania członkostwa.
 7. Gość może odwiedzić Grupę do 2 razy.
 8. Mówcy dnia przynoszą nagrodę, którą mogą otrzymać tylko Członkowie, którzy zaprosili na dane spotkanie Gościa lub przekazali rekomendację.
 9. Nie istnieją nieobecności usprawiedliwione, z wyjątkiem nieobecności ze względów zdrowotnych. Po akceptacji przez Komitet Członkowski Członek może wziąć do 8 tygodni zwolnienia zdrowotnego, pod warunkiem, że składka członkowska jest opłacona na ten okres i stara się przysłać zastępcę pod swoją nieobecność.
 10. Członek jest zobowiązany do powiadomienia Komitetu Członkowskiego o potencjalnym konflikcie interesów między nim a aplikującym do Grupy Gościem. Należy to zrobić przed przyjęciem osoby do Grupy. Jeżeli nie będzie sprzeciwów, Komitet Członkowski uzna zgodę wszystkich.
 11. Członek, który chce zmienić reprezentowaną branżę, powinien wypełnić aplikacje członkowską i otrzymać zgodę od Komitetu Członkowskiego, co do możliwość takiej zmiany.
 12. W razie problemów z danym Członkiem, Komitet Członkowski może, według własnego uznania, wprowadzić okres naprawczy na podstawie zachowania Członka w biznesie lub zaangażowania wobec Grupy.
 13. Wakat branży Członka może zostać otwarty w przypadku, gdy Członek nie stosuje się do Zasad i/lub Kodeksu Etyki BNI. Może to zrobić Komitet Członkowski każdej Grupy. Jeżeli Komitet jest nieobecny w danym momencie, obowiązek ten może przejąć Zarząd Grupy.
 14. Aby móc sprawować funkcje w Zarządzie, Członek jest zobowiązany do podpisania umowy Zarządu oraz musi odbyć szkolenie dla Zarządu.
 15. W przypadku braku Komitetu Członkowskiego, Zarząd Grupy może działać, jako tymczasowy Komitet Członkowski dopóki ten nie zostanie utworzony.
 16. Wszystkie listy z danymi kontaktowymi Członków BNI® mają na celu ułatwienie procesu przekazywania rekomendacji a nie ofertowania (poprzez e-mail, pocztę, czy inne formy) Członków BNI® lub Dyrektorów Asystujących bez ich uprzedniej zgody.
 17. Wszyscy nowi Członkowie zobowiązani są uczestniczyć w szkoleniu MSP w ciągu 60 dni od daty przyjęcia do Grupy. Dopiero po odbyciu szkolenia Członkowie mogą zostać wpisani do tabeli mówców dnia. Komitet Członkowski może otworzyć wakat branży Członka, który nie odbędzie szkolenia w wyznaczonym terminie.
 18. Zasady mogą się zmienić. Wszystkie proponowane zmiany muszą być sprawdzone przez Radę Doradczą.
 19. Poza standardowymi drukowanymi materiałami BNI®, Członkowie nie mogą używać własności intelektualnej BNI® (np. logo, znaki towarowe, nazwy, slogany, materiały chronione prawami autorskimi itd.) do produkowania czy dystrybuowania, sprzedaży czy promocji produktów lub usług, czy innego użycia własności intelektualnej BNI® bez uprzedniej pisemnej zgody Głównego Biura BNI® lub odpowiedniego Biura Narodowego. Członkowie muszą przestrzegać Standardów Brandingowych BNI® przy każdym ich wykorzystaniu.

Zasady Administracyjne

 1. Istnieje opłata wpisowa oraz składka członkowska. Członkostwo opłaca się za rok lub dwa lata z góry. Skontaktuj się z lokalnym Sekretarzem odnośnie kwot. Opłata powinna zostać wykonana przelewem na konto BNI Poland.
 2. BNI może otwierać Grupy w każdym mieście, miejscowości lub społeczności, w której są ludzie zainteresowani rozwijaniem biznesu poprzez rekomendacje. BNI zastrzega sobie prawo do otwarcia więcej niż jednej Grupy w danej społeczności lub mieście, jeżeli zajdzie tam taka potrzeba.
 3. Składka  członkowska  powinna  zostać  opłacona  30  dni  przed  końcem  członkostwa. Składki członkowskie nieopłacone przed pierwszym dniem miesiąca, w którym ma nastąpić przedłużenie są uznawane za spóźnione i będzie naliczona opłata za spóźnienie. Jeżeli opłaty nie zostaną wniesione w przeciągu 15 dni od daty przedłużenia, Członek zostanie oficjalnie usunięty przez BNI.
 4. Opłaty nie podlegają zwrotowi. Na prośbę Członka z dobrą opinią, może zostać wydany Certyfikat Kredytowy na niewykorzystany czas członkostwa.
 5. Składki nie mogą być przenoszone z osoby na osobę chyba, że dotyczą tej samej firmy.
 6. BNI® to  usługa  marketingowa  świadczona  przez  BNI Global,  LLC. BNI® lub którykolwiek z franczyzobiorców i zastrzegają sobie prawo do wypowiedzenia członkostwa każdemu członkowi.
 7. Członek starający się o przeniesienie do innej Grupy musi złożyć nową, w pełni uzupełnioną aplikację członkowską do Komitet Członkowskiego Grupy, do której chce się przenieść. Kandydat powinien wnieść również minimum roczną składkę członkowską, chyba że posiada Certyfikat Kredytowy z ważnym okresem nie krótszym niż 12 miesięcy. Po zaakceptowaniu kandydatury przez Komitet  Członkowski,  okres  składki  członkowskiej  ważnej  w  ramach certyfikatu  jest doliczany do okresu nowego członkostwa.

Dobre praktyki

Dobre praktyki to nie zasady, ale rekomendowane praktyki, które pomagają w płynnym i efektywnym funkcjonowaniu Grupy.

Odwiedzanie Grup

Nieobecności i Spóźnienia

Zastępstwa

Reprezentowanie Biznesu

Oświadczenie Przeciwko Dyskryminacji 

Główna siedziba BNI® wymaga od Grup oceniania i wybierania Członków z wszystkich branż w zależności od ich kwalifikacji a nie płci, koloru skóry, rasy, wyznawanej religii, pochodzenia, stanu cywilnego, orientacji seksualnej wieku lub inwalidztwa. BNI® nie poprze działań Grupy, która nie będzie przestrzegała tych zasad.