Koszyk 0

Regulamin

REGULAMIN

ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 

§ 1

DEFINICJE 

Następującym wyrażeniom użytym w tekście Regulaminu zostały przypisane następujące znaczenia:

 1. Cena – oznacza cenę Towaru brutto, umieszczoną obok informacji o Towarze. Ceny wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają aktualny podatek VAT.
 2. E-mail – adres poczty elektronicznej.
 3. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych niezbędny do identyfikacji Użytkownika w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta.
 4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w tym nabywająca Towar lub korzystająca z Usługi.
 5. Konto – zbiór informacji przechowywanych w systemie informatycznym Sklepu i/lub Serwisu dotyczących danego Użytkownika i składanych przez niego Zamówień, do którego dostęp wymaga podania Loginu i Hasła.
 6. Login – adres e-mail Użytkownika używany podczas procesu rejestracji i korzystania z Konta.
 7. Potwierdzenie Realizacji – zawiadomienie Użytkownika o przyjęciu oferty i realizacji Zamówienia, na wskazany przez niego adres e-mail, przez Sprzedawcę. Zawiadomienie zawiera potwierdzenie treści oferty, w tym cenę, dane dotyczące Usługi i/lub Towaru oraz szczegóły dostawy.
 8. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w tym nabywająca Towar lub korzystająca z Usługi.
 9. Regulamin – niniejszy regulamin sporządzony na podstawie art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 123 ze zm. ).
 10. Serwis – system aplikacji internetowych stanowiących zbiór dokumentów statycznych i dynamicznych, zawierających pliki, w tym graficzne, skrypty oraz inne elementy zbioru połączone wzajemnymi relacjami udostępniony pod domenami https://www.bnipolska.pl/.
 11. Sprzedawca – BNI Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000475787, REGON: 146851390, NIP: 113-28-68-575, adres e-mail: biuro@bnipolska.pl, dostarczający Towary i/lub Usługi za pośrednictwem Serwisów.
 12. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem: https://www.bnipolska.pl/sklep-bni/, za pośrednictwem którego Użytkownik składa Zamówienia i dokonuje zakupu Usług i/lub Towarów. 
 13. Towary – rzeczy ruchome oznaczone co do gatunku lub co do tożsamości, będące przedmiotem dostawy na zamówienie Użytkownika przez Sprzedawcę w wykonaniu Umowy zawartej bez jednoczesnej obecności Stron.
 14. Umowa – umowa sprzedaży zawierana na odległość, tj. za pośrednictwem Sklepu pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem, który jest Konsumentem, w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 134 ze zm.). 
 15. Usługi – wykonanie świadczenia bez jednoczesnej obecności Stron poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłanych i otrzymywanych za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania i przechowywania danych, które są w całości wysyłane, i odbierane lub transmitowane za pomocą sieci Internet, w tym komunikowanie się w czasie rzeczywistym online np. udzielanie konsultacji, porad.
 16. Użytkownik – Przedsiębiorca lub Konsument korzystający z Usług i/lub Towarów udostępnianych za pomocą Serwisów i/lub Sklepu przez Sprzedawcę.
 17. Zamówienie – deklaracja woli zakupu Usługi i/lub Towaru uzewnętrzniona przez Użytkownika za pośrednictwem Sklepu poprzez zdalne wypełnienie formularza elektronicznego w sposób umożliwiający Sprzedawcy identyfikację Użytkownika, wskazująca przedmiot Umowy, miejsce jego odbioru, świadczenia lub dostawy oraz formę płatności Ceny za Usługę i/lub Towar.

 

§ 2

Postanowienia Ogólne

 1. Właścicielem Serwisów i Sklepu jest Sprzedawca.
 2. Regulamin jest adresowany zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających z Serwisu oraz określa rodzaje i warunki dostarczania Usług i/lub Towarów za pomocą Serwisu przez Sprzedawcę oraz zasady korzystania z Serwisu, jak również tryb postępowania reklamacyjnego.
 3. Regulamin jest dostępny w Serwisie w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie, zapisanie, wydrukowanie lub odtworzenie.
 4. Jeżeli zajdzie konieczność zmiany Regulaminu, Sprzedawca udostępnieni w Serwisie jego nową wersję, o czym zawiadomi Użytkownika, zamieszczając treść Regulaminu i postanowienia, które uległy zmianie na głównej stronie Serwisu. Użytkownik, który nie akceptuje zmiany Regulaminu jest zobowiązany poinformować Sprzedawcę o braku akceptacji w terminie 14 dni od daty, z jaką wprowadzono informację do środka komunikacji elektronicznej, w taki sposób, żeby osoba ta mogła zapoznać się z jej treścią. Do dostarczania Towarów i/lub Usług ma zastosowanie Regulamin w brzmieniu obowiązującym na dzień zawarcia Umowy.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści innych niż określone Regulaminem, reklamowych lub o charakterze bezprawnym, a także podejmowanie działań mogących wywołać wadliwe funkcjonowanie Serwisu. W razie otrzymania przez Sprzedawcę zawiadomienia lub wiarygodnej informacji o bezprawnym charakterze danych dostarczanych przez Użytkownika, Sprzedawca może uniemożliwić dostęp do tych danych.

§ 3

Rejestracja w Serwisie 

 1. Rejestracja Konta wymaga od Użytkownika zdalnego wypełnienia formularza elektronicznego poprzez wprowadzenie wymaganych przez Sprzedawcę danych, w tym danych osobowych obejmujących imię i nazwisko Użytkownika, adres e-mail Użytkownika, jego numer telefonu oraz adres Użytkownika. W procesie rejestracji Konta Użytkownik samodzielnie ustala i wprowadza Login oraz Hasło. Rejestracja Konta wymaga nadto zaakceptowania przez Użytkownika:
  1. Regulaminu.
  2. Polityki prywatności i cookies, o której mowa w § 12 Regulaminu.
  3. Zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez Sprzedawcę w celu zarejestrowania i prowadzenia Konta oraz w celu realizacji Zamówień oraz zgoda na przekazywanie przez Usługodawcę osobom trzecim danych osobowych Użytkownika w celu realizacji składanych przez Użytkownika Zamówień.
 2. Użytkownik nie ma obowiązku akceptacji pozostałych Klauzul. Użytkownik jest zobowiązany do podania wszystkich niezbędnych danych umożliwiających rejestrację i prawidłowe funkcjonowanie Konta.
 3. Konto jest przypisane do Użytkownika. Użytkownik ma prawo do rejestracji tylko jednego Konta.
 4. Informacje zgromadzone na Koncie dostępne są dla Sprzedawcy. Użytkownik ma możliwość wprowadzenia adresu do Dostarczenia Towarów w celu realizacji Zamówienia.
 5. Konto dostępne jest dla osób, które zalogują się na nim podając odpowiedni Login i Hasło.
 6. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki udostępnienia Loginu i Hasła osobom trzecim, w tym za treści zamieszczane przez te osoby trzecie.
 7. Umowy zawarte w związku z Zamówieniami złożonymi przez osoby trzecie korzystające z Konta danego Użytkownika, z przyczyn nie leżących po stronie Sprzedawcy, uważane są za zawarte w imieniu Użytkownika i mają moc wiążącą wobec tego Użytkownika.

§ 4

Rodzaj i zakres działalności. 

 1. Czas realizacji Zamówienia wynosi do 7 dni roboczych od momentu wpłynięcia należności na rachunek bankowy BNI Polska Sp. z o.o. o numerze 83 2490 0005 00004530 6921 7691. 
 2. W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia w podanym terminie, Klientowi zostanie zaproponowany nowy termin realizacji Zamówienia lub możliwość odstąpienia od Umowy sprzedaży. 
 3. Dostawa Towarów ograniczona jest do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej. 
 4. Dostawa Towarów do Klienta odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej. 
 5. Koszty dostawy ponosi Klient. Koszty dostawy Towaru zostają wskazane Klientowi w trakcie składania Zamówienia. 
 6. Zamówienia są realizowane tylko w dni robocze od Poniedziałku do Piątku. Czas realizacji zamówienia nie dotyczy dni wolnych od pracy dla Sprzedającego: Soboty i Niedziele, oraz Świąt i wszystkich dni ustawowo wolnych od pracy. 
 7. Odbierając przesyłkę Klient, będący konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego, ma prawo do sprawdzenia czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu mechanicznemu i czy jest kompletne. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub niekompletności przesyłki, Klient powinien sporządzić Protokół Szkody w obecności pracownika firmy kurierskiej, Protokół powinien wówczas być przygotowany w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, podpisanych przez Klienta oraz pracownika firmy kurierskiej. 
 8. Odbierając przesyłkę Klient, niebędący konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego, zobowiązany jest do sprawdzenia czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu mechanicznemu i czy jest kompletne. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub niekompletności przesyłki, obligatoryjne jest sporządzenie Protokołu Szkody, spełniającego warunki opisane w § 4 ust. 7. Sporządzony przy odbiorze przesyłki Protokół Szkody jest podstawą postępowania reklamacyjnego. 

§ 5

CENY TOWARÓW, METODY PŁATNOŚCI I TERMIN PŁATNOŚCI 

 1. Wszystkie ceny Towarów zostały wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. 
 2. Cena Towaru nie zawiera kosztów dostawy. 
 3. Informacja o cenie Towaru ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail potwierdzającej złożone Zamówienie do momentu zakończenia realizacji Zamówienia. 
 4. Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy sprzedaży. 
 5. Na przelew Sprzedający oczekuje 7 dni kalendarzowych od daty zakupu. W razie braku kontaktu z Klientem po 7 dniach kalendarzowych od daty zakupu, Sprzedawca anuluje zamówienie. 
 6. Klient może dokonać płatności za zakupione Towary w następujący sposób: 
 7. przelewem na rachunek bankowy BNI Polska Sp. z o.o., 
 8. za pomocą elektronicznego systemu płatności PayU 
 9. Zwykły przelew: przelew na rachunek bankowy Sprzedającego, prowadzony przez Alior Bank, 

Nr rachunku: 83 2490 0005 00004530 6921 7691
WAŻNE: W tytule przelewu Kupujący zobowiązany jest do wpisania numeru zamówienia oraz imienia i nazwiska Kupującego.

 1. W przypadku gdy tytuł przelewu zostanie wypełniony inaczej niż w w/w sposób, może to spowodować opóźnienie w realizacji zamówienia. 

§ 6

UPRAWNIENIA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY TOWARÓW 

 1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego, przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy. 
 2. Warunkiem skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy jest złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu określonego w § 6 ust. 1: 
 3. pisemnie na adres: BNI Polska Sp. z o.o. , ul. Sulejkowska 29a/1, 04-157 Warszawa, tel. +48 22 39 815 22, 
 4. w formie  elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@bnipolska.pl. 
 5. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego, po kliknięciu w następujący link. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe. 
 6. W przypadku odstąpienia przez Klienta od Umowy w formie elektronicznej, BNI Polska Sp. z o.o. prześle Klientowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. 
 7. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.  
 8. W przypadku odstąpienia od Umowy Klient zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu zakupionego Towaru na adres Sklepu (w ciągu 14 dni od dnia, w którym Klient przekazał informację o odstąpieniu od Umowy zgodnie z § 6 ust. 2). Termin jest zachowany, jeśli Klient odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni. 
 9. Dołączenie do zwracanego Towaru kompletu dokumentów ułatwi i przyspieszy procedurę odstąpienia od Umowy. 
 10. Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (opakowania i odesłania) na adres Sklepu ponosi Klient. 
 11. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanego Towaru, jeżeli jest ono wynikiem korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania. 
 12. W przypadku odstąpienia od Umowy BNI Polska Sp. z o.o. dokona zwrotu wszystkich otrzymanych od Klienta płatności niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient przekazał informację o odstąpieniu od Umowy zgodnie z § 6 ust. 2. 
 13. BNI Polska Sp. z o.o. może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanego Towaru lub dowodu jego odesłania (w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej). 
 14. Jeżeli Klient w trakcie składania Zamówienia wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia Towarów dostępny w Sklepie, BNI Sp. z o.o. nie zwraca Klientowi poniesionych przez Niego dodatkowych kosztów dostawy. 
 15. Zwrot należności przez BNI Sp. z o.o. nastąpi przy użyciu takiej samej metody płatności z jakiej korzystał Klient w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzi się on na inny sposób zwrotu. Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 

§ 7

GWARANCJA JAKOŚCI 

 1. BNI Polska Sp. z o.o. nie jest producentem Towarów prezentowanych w Sklepie i nie udziela na nie własnej gwarancji. 
 2. Warunki gwarancji udzielanej przez producentów Towarów prezentowanych w Sklepie określone są w opisach oraz umowach licencyjnych poszczególnych Towarów. 

§ 8

REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 

 1. BNI Polska Sp. z o.o. podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego działania Sklepu i zobowiązuje się usunąć wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów. 
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić BNI Polska Sp. z o.o. w formie pisemnej (na adres Sklepu lub poczty elektronicznej Sklepu) o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu. 
 3. BNI Polska Sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od jej złożenia. 

§ 9

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 1. Dane osobowe przekazywane przez Klienta są przetwarzane przez sklep bnipolska.pl/sklep-bni/, z siedzibą w Warszawie przy ul. Sulejkowskiej nr 29 A/1. 
 2. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji umowy. 
 3. Jeśli Klient wyrazi na to zgodę, dane są przetwarzane również w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep bnipolska.pl/sklep-bni/.  
 4. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych. 
 5. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, żądania ich korekty lub uzupełnienia oraz ich usunięcia przez Sklep. 

§ 10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. Rozstrzyganie sporów pomiędzy BNI Polska Sp. z o.o. a Klientem będącym konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu miejscowo zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego. 
 2. W razie zaistnienia sporu pomiędzy BNI Polska Sp.  z o.o. a Klientem będącym konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, Klient może skorzystać również z pozasądowych, polubownych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń (m. in. mediacji przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej lub stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej). 
 3. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy BNI Polska Sp. z o. a Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego, jest sąd właściwy ze względu na siedzibę BNI Polska Sp. z o.o. 
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawach konsumenta i inne właściwe przepisy prawa polskiego.